Regulamin

I Postanowienia ogólne

§1. Definicje

1. Serwis – (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem www.balticus-watches.com ,który umożliwia Klientom zakup Towaru.

2. Towar – Towar, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w Serwisie.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca w Serwisie zakupów.

4. FIRMA – Balticus Spółka Akcyjna, ul. Osiedlowa 12/1, 84-123 Rekowo, NIP: 587-143-55-54, e-mail: info@balticus-watches.com

5. Usługa – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu Towaru wybranego spośród dostępnych w Serwisie.

6. Oferta – produkt lub usługa oferowane przez FIRME i otrzymywane przez Klientów po wpisaniu Kodu kuponu podczas składania zamówienia w okresie obowiązywania okresowej promocji.

7. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2. Podstawy prawne

Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§3. Wymogi techniczne

W celu korzystania z Serwisu wymagane jest:

a. dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu pod adresem internetowym www.balticus-watches.com, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,

b. posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

§4. Wymogi prawne

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.

2. Klient dokonujący zakupu w Serwisie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§5. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez FIRMĘ za pośrednictwem Serwisu

II Korzystanie z Usługi

§6. Cel Usługi

Głównym celem Usługi jest umożliwienie osobom odwiedzającym Serwis zakupu Towaru.

§7. Należyta staranność

FIRMA dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.

§8. Zaproszenie do zawarcia umowy

Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§9. Ceny

Ceny Towarów wskazanych w Serwisie:

a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto;

b. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w podsumowaniu koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§10. Zmiany cen

FIRMA zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§11. Dostawa

1. Informacja o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki widoczna jest na podstronie z podsumowaniem szczegółów zamówienia, przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Powyższa informacja to czas liczony od momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem lub w momencie zaksięgowania płatności na koncie FIRMY w przypadku płatności elektronicznej do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru.

2. Na terenie Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

4. Dostępne sposoby dostawy:

a. Przesyłka kurierska.

b.Koszty dostawy są wskazywane w sposób niebudzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

§12.Proces składania zamówienia

1. Proces zamówienia odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.balticus-wacwatches.com;

2. Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku “Dodaj do koszyka” na podstronie danego Towaru. Kolejnym krokiem jest przejście na podstronę koszyka a następnie przejście do kasy poprzez przycisk „Przejdź do kasy” i wybranie sposobu płatności oraz sposobu dostawy Towaru oraz podanie danych adresowych do wysyłki Towaru i danych identyfikacyjnych Klienta.

3. Po wpisaniu niezbędnych danych oraz wyborze sposobu dostawy pojawi się podstrona z podsumowaniem zamówienia, gdzie podane będą wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia oraz informacja o prawach konsumenta związanych ze sprzedażą na odległość.

4. Kolejnym krokiem procesu zamówienia jest kliknięcie przycisku “kupuję i płacę” kierującym do podstrony operatora, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonanie płatności.

5. Ostatnim krokiem jest otrzymanie potwierdzenia złożonego zamówienia od FIRMY na wskazany wcześniej adres e-mail Klienta.

§13. Płatności

1. Serwis umożliwia realizację płatności za pośrednictwem poniższych operatorów:

PayU,a.

2. Klient składając zamówienie wybiera jedną z form potwierdzenia płatności:

a. fakturę imienną,

b. fakturę̨.

§14. Reklamacje

1. Klient, nabywający produkt, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Towaru z umową, zawiadomi FIRMĘ o stwierdzonej niezgodności.

2. FIRMA w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem koniecznym, aby FIRMA rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od FIRMY i opisem reklamacji pod adres Siedziby spółki.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana bądź naprawa nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA zwraca Klientowi koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym w tym w szczególności koszty dostawy Towaru (zwrotu oraz wysyłki).

5. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność FIRMY z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił FIRMIE za nabycie danego produktu.

§15. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Serwisie bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wydania Towaru (dostarczenia).

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.

3. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Siedziby spółki podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w przypadku zakupu Towaru

o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle

związanego z jego osobą.

§16. Dostępność Usługi

1. FIRMA w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. FIRMA dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże FIRMA nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

§17. Korzystanie z Serwisu

Osoba odwiedzająca Serwis może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu, w tym dokonywać zakupu Towarów dostępnych w asortymencie Serwisu.

III Postanowienia końcowe

§18.Kontakt z Serwisem

W celu skontaktowania się z FIRMĄ należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: info@balticus-watches.com

§19. Ważność postanowień

W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§20. Właściwość sądu

1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a FIRMĄ rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FIRMY.

2. W przypadku sporu między Klientem będącym konsumentem a Firmą, Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.

§21. Obowiązujące przepisy

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

§22.Blokowanie wysyłanych wiadomości

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§23. Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może zostać zmieniony przez FIRMĘ z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie

udostępniony do wglądu Klientom na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.

2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Klient zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z Serwisem w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.

3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez Serwis, dane Klienta zostaną usunięte z Serwisu, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§24. Dostępność Regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej

www.balticus-watches.com w formacie umożliwiającym wyświetlenie go w przeglądarce internetowej oraz pobranie go na dysk twardy i ewentualny wydruk.

§25.Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.05.2021 r.