Relacje inwestorskie

 

Zarząd Balticus S.A z siedzibą w Rekowie Górnym (KRS 0000823049, „Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 4 maja 2021 r. godz. 12.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Emilii Plater 20/lok. 8, 00-688 Warszawa („NZW"). 

Porządek obrad NZW:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad. 

 

Zarząd przedstawia obowiązujące postanowienia statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

 

obowiązujący § 6 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.659.957,00 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) złotych. 

 

proponowana treść § 6 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż [•] złotych i nie więcej niż [•] złotych. 

 

obowiązujący § 6 ust. 2: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.659.957 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, w tym:

a) 10.066.439 (dziesięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach A00.000.01 o A10.066.439, o łącznej wartości nominalnej 10.066.439,00 (dziesięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć ) złotych;

b) 600.00 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000.01 do B600.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych każda,

c) 852.562 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe imienne serii C o numerach od C000.001 do C852.562, o łącznej wartości nominalnej 852.562,00 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa) złote, 

d) 140.956 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D000.001 do D140.956, o łącznej wartości nominalnej 140.956,00 (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) złotych. 

 

proponowana treść § 6 ust. 2: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż [•] i nie więcej niż [•] akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, w tym:

a) 10.066.439 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A00.000.001 do A10.066.439, o łącznej wartości nominalnej 10.066.439,00 złotych;

b) 600.000 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000.001 do B600.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 złotych każda,

c) 852.562 akcje zwykłe imienne serii C o numerach od C000.001 do C852.562, o łącznej wartości nominalnej 852.562,00 złote,

d) 140.956 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D000.001 do D140.956, o łącznej wartości nominalnej 140.956,00 złotych,

e) nie mniej niż [•] i nie więcej niż [•] ([•]) akcji zwykłych imiennych serii E, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1,00 złoty i nie więcej niż [•] złotych. 

 

 

dodanie ust. 3b w § 6: Akcje serii E zostają w całości pokryte wkładem pieniężnym.

obowiązujący § 6 ust. 6: Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

proponowana treść § 6 ust. 6: Akcje są niepodzielne.

dodanie ust. 4 w § 16: Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, to jest bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd spółki BALTICUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Rekowie Górnym (adres: ul. Osiedlowa 12 lok. 1, 84-123 Rekowo Górne), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823049, posiadającej NIP: 5871724531, o kapitale zakładowym w kwocie 10.066.439,00 PLN („Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Osiedlowa 12 lok. 1, 84-123 Rekowo Górne w dniach roboczych w godzinach 8.00-16.00.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium