Polityka prywatnościZ dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO).
Prowadząc korespondencję za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz zapisując się do
naszego newslettera umieszczonych na naszej stronie www, jak również wysyłając nam wiadomości
e-mail na adresy poczty elektroniczne info@balticus-watches.com l możesz przekazywać nam swoje
dane osobowe. W takiej sytuacji stajemy się Administratorem (Twoich) Danych Osobowych.
Balticus S.A dalej (Balticus) dostosowało organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa przy
przetwarzaniu danych osobowych powierzonych nam przez Ciebie w ramach prowadzonej przez nas
działalności gospodarczej.
Zależy nam na zachowaniu wysokiego standardu ochrony danych oraz pełnej przejrzystości
przetwarzania danych osobowych nam powierzonych dlatego przekazujemy Ci syntetyczną
informację o przetwarzanych danych osobowych oraz związanych z tym prawach.
W sprawie pytań o zakres wdrożenia RODO w Balticusie prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem
info@balticus-watches.com lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres:
Baltcius ul. Osiedlowa 12/1, 84-123 Rekowo Górne NIP 587-143-55-54
Twoje prawa względem ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH dalej „Administrator” lub „Ado”
są następujące
Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO. Masz prawo uzyskania dostępu do Twoich danych
przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych
podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji
dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii
odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do
państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z
przekazaniem; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy
nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane
osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.
Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO. Masz prawo żądania od Administratora
niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z
uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO. Masz prawo żądania
od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z
następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w inny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i
nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż
marketing bezpośredni; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe
muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii
Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe
zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Wyżej opisane
prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z
prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu
publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do
celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że
wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego
przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Masz prawo żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych
osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w
zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do
celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby,
której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli
przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem
przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe,
które Administrator ma od Ciebie, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Masz prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania
dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym
interesie ADO (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego
sprzeciwu ADO nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że ADO wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów,
praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Możesz skorzystać z tych uprawnień w dowolny sposób, w tym mailowo na adres info@blticuswatches.com
Najważniejsze zapisy polityki bezpieczeństwa Balticus S.A
W ramach swojej działalności Balticus realizuje obowiązki wynikające z RODO w zależności od zakresu
przetwarzania danych jako Administrator Danych Osobowych lub Podmiot przetwarzający dane na
podstawie umowy. W celu dostosowania procedur wewnętrznych związanych z przetwarzaniem
danych osobowych do RODO zrealizowano szereg działań w tym:
1) powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD),
2) dokonano przeglądu zasobu danych osobowych w celu przeprowadzenia nowych
dokumentów i określenia środków technicznych spełniających wymagania RODO i IOD,
3) przeszkolono pracowników w zakresie nowych przepisów RODO i zapewniono
dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie oraz
zapewniono, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się
do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób
upoważnionych do przetwarzania danych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu,
4) przeprowadzono oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych przed
rozpoczęciem ich przetwarzania (analiza ryzyka - art. 35 RODO),
5) ustanowiono rejestr czynności przetwarzania ochrony danych osobowych,
6) ustanowiono system zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych do organu
nadzorczego oraz zawiadamianie o tym osób, których dane te dotyczą (art. 33 i 34 RODO),
7) zapewniono niezwłocznie informowanie Administratora o tym, że osoba której dane
dotyczą, skierowała do Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w
zakresie wykonania praw, o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać
treść tej korespondencji,
8) zapewniono udostępnianie Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiono
Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie
audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich,
9) realizowane są wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32
RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający ryzyku
naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności:
• pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych,
• zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów i usług
przetwarzania danych,
• zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego,
• regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
Polityka bezpieczeństwa ochrony danych zawiera szczegółowy opis zakresu obowiązków i
procedur postępowania w prawidłowym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w
Baltciusie. Przez bezpieczeństwo należy rozumieć stan faktyczny uniemożliwiający niezgodne
z RODO wykorzystanie, przepływ, modyfikację i/lub zniszczenie danych osobowych, których
Balticus jest Administratorem. Kluczowe ustalenia w tym zakresie to m.in.:
• zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób trzecich (biuro ochrony, identyfikacja
interesantów, kody dostępu, zabezpieczenia informatyczne),
• wyznaczenie IOD (odpowiedzialnego za nadzór w zakresie obiegu i wykorzystania
dokumentacji i danych oraz warunków technicznych i organizacyjnych w jakich są
przetwarzane),
• systematyczne organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie przetwarzania danych i
sposobów ich ochrony,
• okresowe szacowanie ryzyka zagrożeń obszarów przetwarzania danych,
• kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych,
• różne stopnie upoważnień dostępu do danych dla każdego członka zespołu Balticusa,
• każdy z członków zespołu Balticusa zobligowany jest do podpisania wewnętrznej deklaracji
• poufności, w zakresie wszelkich danych pozyskanych oraz przetwarzanych w toku
prowadzonej przez Balticusa działalności gospodarczej.
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych
stanowi niejako uszczegółowienie prowadzonej przez Balticusa Polityki bezpieczeństwa
ochrony danych. Intensywny rozwój systemów komputerowych, aplikacji oraz digitalizacja
informacji powoduje, iż gromadzone przez nas dane są przechowywane na urządzeniach
pamięci masowej (serwer), co pozwala na dostęp do nich wszystkim upoważnionym
członkom Zespołu Balticusa. Aby zwiększyć niezawodność i zredukować do minimum ryzyko
utraty danych i/lub dostępu osób nieuprawnionych Balticus wdrożyły odpowiednie
zabezpieczenia informatyczne w tym zakresie. Ryzyko utraty informacji (w tym pozyskanych
dokumentów/baz danych itp.) zostało zniwelowany poprzez:
• hasła dostępu (do systemów operacyjnych w komputerach pracowników spółki, do serwera
na którym przechowywane są dane, do poczty elektronicznej firmowych serwerów, plików /
dokumentów zawierających dane wrażliwe). Hasła składają się z co najmniej 8 znaków,
zawierają małe i wielkie litery oraz cyfry i/lub znaki specjalne, takie same znaki nie
• występują obok siebie więcej niż dwukrotnie, użytkownicy są zobowiązani zmieniać hasło co
90 dni, komputery są wyposażone we włączające się po 15 minutach od przerwania pracy
wygaszacze ekranu monitorów – wznowienie wyświetlenia następuje dopiero po
wprowadzeniu odpowiedniego hasła,
• obowiązujący zakaz wykonywania kopii całych Zbiorów Danych. Całe Zbiory Danych mogą być
kopiowane tylko przez Administratora Systemu lub automatycznie przez System
Informatyczny, z zachowaniem procedur ochrony Danych,
• możliwość jednostkowego kopiowana informacji na nośniki magnetyczne, optyczne i inne
wyłącznie po zaszyfrowaniu dostępu do zapisanych na nich danych. Nośniki przechowywane
są w zamkniętych na klucz szafach. Po ustaniu przydatności tych kopii, Dane są trwale
skasowane lub fizycznie zniszczone nośniki,
• system backup’u, i archiwizacji danych zabezpiecza wytworzone produkty z realizacji
badania,
• macierze dyskowe RAID oraz zasilacz UPS,
• programy kontrolujące procesy i dostęp do plików wytworzonych w trakcie trwania
badania,
• ograniczenie stosowania nietrwałych nośników informacji,
• ochronę firewall oraz antywirusową (kontrola wszystkich przychodzących i wychodzących
• danych - łącznie z pocztą elektroniczną, ruchem sieciowym oraz wszystkimi interakcjami
sieciowymi).
Powyższe narzędzia powodują, iż na każdym etapie naszej działalność ryzyko utraty
zgromadzonego materiału informacyjnego i/lub uzyskania do niego dostępu przez osoby
nieupoważnione będzie maksymalnie ograniczone.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium