Regulamin

Sklepu

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu internetowego Balticus Watches, działającego pod adresem: balticus-watches.com („Serwis”), prowadzonego przez Balticus S.A., siedzibą w Rekowie Górnym przy ul. Osiedlowej 12/1, 84-123 Rekowo Górne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: 587-143-55-54, REGON: 220114288.

Słowniczek

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

Karta Klienta – karta uzyskana przez Klienta w związku z uczestnictwem w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie Programu.

Klient – (i) osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także (ii) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Konto Klienta – oznacza konto w Serwisie utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta. Do Konta Klienta może zostać przypisana Karta Klienta.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Login – identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.

Newsletter – informacja handlowa dotycząca Balticus Watches, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.

Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

Serwis – serwis internetowy Balticus Watches, działający pod adresem: balticus-watches.com

Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary oraz rezerwację Towarów w oznaczonym Salonie.

Sprzedawca – Balticus S.A., siedzibą w Rekowie Górnym przy ul. Osiedlowej 12/1, 84-123 Rekowo Górne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: 587-143-55-54, REGON: 220114288.

Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

BALTICUS – znak towarowy, pod którym prowadzone są Salony i Sklep Internetowy, stanowiący własność Sprzedawcy.

Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

Vip Service – organizacja napraw gwarancyjnych lub ekspertyz dotyczących zegarków marki Balticus.

Karta Vip Service – indywidualnie oznaczony nośnik (karta plastikowa) przekazywana Klientowi przy zakupie Zegarka. Karta stanowi jednocześnie potwierdzenie objęcia Usługą Vip Service.

§ 1. REJESTRACJA W SERWISIE.

 1. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  a. dokonaniu rejestracji w Serwisie;
  b. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
  c. zalogowanie w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.
 2. Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, rezerwację Towarów w oznaczonym Salonie, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.
 3. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
  a. komputer PC;
  b. szerokopasmowe łącze internetowe;
  c. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);
  d. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  e. aktywne konto e-mail albo telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu.

§ 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:
  a. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu;
  b. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
  Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów.
 2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
 3. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 6. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.
 7. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY. CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI.

 1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji.
 2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do sprzedaży realizowanej w Salonach. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym obejmuje Koszty dostarczenia Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku realizacji zamówień zagranicznych do ceny Towaru doliczany jest Koszt dostarczenia Towaru. Wysokość Kosztu dostarczenia Towaru wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.
 3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
  a. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl;
  b. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl;
  c. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 poniżej;
  d. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal;
 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.
 5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 6. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

§ 4. DOSTAWA.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej, Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych, z wyłączeniem obrączek wykonywanych na zlecenie Klienta oraz innych Towarów grawerowanych lub w inny sposób indywidualizowanych na życzenie Klienta, w odniesieniu do których termin realizacji zamówienia wynosi 25 dni roboczych, które to terminy w pewnych przypadkach mogą ulec wydłużeniu. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.
 2. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
  a. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;
  b. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.
 3. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.
 4. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.
 5. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.
 7. W przypadku Zamówień zagranicznych Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.
 8. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 10. Zegarki zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego objęte są 2-letnią gwarancją. Sposób korzystania przez Klienta z przysługujących uprawnień gwarancyjnych opisany jest w dostarczanej wraz z Towarem karcie gwarancyjnej.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 30 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego lub w każdym Salonie W.KRUK, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów, zgodnie z procedurą:

  ZWROTY
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

  Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

  Instrukcja zwrotu towaru:
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 30 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie na adres e-mail: info@balticus-watches.com maila z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzą sobie Państwo zwrócić lub poprzez skontaktowanie się z telefoniczną obsługą sklepu internetowego Zegarki: 58 588 88 88

  Dokonanie zwrotu możliwe jest poprzez zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów, ale nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

  W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:

  A. Wysyłkowo za pośrednictwem kuriera:
  a) W obecności kuriera zapakuj produkty w bezpieczny sposób:
  – umieść produkty w oryginalnych opakowaniach.
  – jeśli został wypełniony formularz zwrotu to dołącz go do przesyłki.
  – na kopercie kurier zamieści etykietę zwrotną,

  b) Wyślij produkty.
  Adres do zwrotów:
  Balticus S.A.
  Osiedlowa 12/1
  84-123 Rekowo Górne
  Tel 58 588 88 88

  Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

  Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

  Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.

  REKLAMACJE
  W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: info@balticus-watches.com

  Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji oraz kartą gwarancyjną prosimy przesłać na adres:
  Balticus S.A.
  Osiedlowa 12/1
  84-123 Rekowo Górne
  Tel 58 588 88 88

  Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

  Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Legenda:
  /* dotyczy Klientów, będących konsumentami

 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zakupienia w Sklepie Internetowym Towaru z dostawą na terenie RP, Klientowi, który jest konsumentem i nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 1, przysługuje dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, które Klient może zrealizować zwracając Towar do Sklepu Internetowego, nie później niż 30 dnia od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem. W pozostałym zakresie do odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.

§ 6. REKLAMACJE.

W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Jeżeli posiadasz kartę Vip Service:

W przypadku stwierdzenia wady produktu nie trzeba wysyłać zegarka ani dostarczać go do punktu sprzedaży. Wystarczy wejść na stronę www.vipklient.pl i wypełnić formularz zgłoszenia lub zadzwonić pod numer 22 460 97 97. Autoryzowane centrum obsługi jest czynne w dni robocze od Pn do Pt w godzinach 9:00 – 17:00

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych kurier skontaktuje się w celu odebrania zegarka a po naprawie dostarczy go do właściciela. Od momentu odebrania zegarka przez kuriera będziesz informowany sms oraz e-mail o statusie naprawy.

Dane potrzebne przy zgłaszaniu naprawy gwarancyjnej:

 • Numer karty Vip Service,
 • marka zegarka, numer modelu zegarka,
 • numer i data wydania dowodu zakupu (paragon, faktura),
 • adres z którego kurier odbierze uszkodzony zegarek i dostarczy po naprawie,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Pamiętaj:

 1. Zapakuj paczkę tak, aby zegarek nie uszkodził się w czasie transportu.
 2. Umieść w paczce kartę gwarancyjną
 3. Opakowanie proszę opatrzyć napisem “reklamacja”
 4. Nie wysyłaj zegarka w oryginalnym pakowaniu. Autoryzowany serwis nie zawsze je zwraca!

Jeśli nie posiadasz karty VIP SERVICE:

 1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
  Balticus S.A.
  Osiedlowa 12/1
  84-123 Rekowo Górne
  Tel 58 588 88 88
  lub mailowo info@balticus-watches.com
 3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składanie Reklamacji.

§ 7. NEWSLETTER.

 1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
 2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 8. DANE OSOBOWE.

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz rezerwacji Towarów w oznaczonym Salonie.
 2. Klient dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz rezerwacji Towarów w oznaczonym Salonie.
 3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§ 9. DANE KONTAKTOWE.

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem:
Balticus S.A.
Osiedlowa 12/1
84-123 Rekowo Górne
Tel 58 588 88 88
info@balticus-watches.com

§ 10. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE.

 1. Dokonując rejestracji w Serwisie, Klient będący uczestnikiem Programu, może dokonać przypisania do Konta Klienta Karty Klienta. Klient posiadający Konto Klienta, może dokonać przypisania Karty Klienta do Konta Klienta także w późniejszym terminie, korzystając z zakładki Moje Konto.
 2. Przypisanie do Konta Klienta Karty Klienta, umożliwia Klientowi korzystanie podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym z uzyskanego w związku z uczestnictwem w Programie stałego rabatu oraz dokonywanie wymiany zebranych przez Klienta punktów na nagrody w postaci rabatu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.